آگهی استخدام حسابدار در شرکت فنی مهندسی

استخدام حسابدار در شرکت فنی مهندسی

1399-02-25

استخدام حسابدار در شرکت فنی مهندسی آشنا با برنامه حسابداری سپیدار در محیط کاری مناسب و همکاران مودب به صورت تمام وقت و با حقوق و مزایای قانونی

استخدام حسابدار در شرکت فنی مهندسی آشنا با برنامه حسابداری سپیدار در محیط کاری مناسب و همکاران مودب به صورت تمام وقت و با حقوق و مزایای قانونی

شیراز بلوار مدرس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی