آگهی استخدام مهندس معدن در معدن نمک

استخدام مهندس معدن در معدن نمک

1399-01-26

استخدام مهندس معدن خانم در معدن نمک بابت مسئول فنی بابت فقط ثبت امار ماهیانه به ظرفیت ۱۵ هزار تن درسال

استخدام مهندس معدن خانم در معدن نمک بابت مسئول فنی بابت فقط ثبت امار ماهیانه به ظرفیت ۱۵ هزار تن درسال

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی