آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

1398-10-15

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور فنی مرتبط

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور فنی مرتبط

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی