آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-09-28

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز به صورت دو شیفته.افراد خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی تماس بگیرند

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز به صورت دو شیفته.افراد خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی تماس بگیرند

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی