آگهی استخدام مجری در موسسه فرهنگی

استخدام مجری در موسسه فرهنگی

1398-09-24

استخدام مجری در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود.افراد خوش بیان - منظم و دارای صدای رسا در ارتباط باشند

استخدام مجری در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود.افراد خوش بیان - منظم و دارای صدای رسا در ارتباط باشند

قزوین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی