آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-09-23

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان و دارای ظاهر مناسب کاری در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان و دارای ظاهر مناسب کاری در ارتباط باشند

تهران شهران جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی