آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر

1398-09-23

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای تجربه کاری مرتبط

استخدام کارمند نصب اینترنت در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای تجربه کاری مرتبط

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی