آگهی استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر

1398-09-22

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. برای افراد دارای اطلاعات کاری بالا و توانایی همکاری با تیم

استخدام برنامه نویس در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. برای افراد دارای اطلاعات کاری بالا و توانایی همکاری با تیم

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی