آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1398-09-20

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان - دارای اطلاعات کاری بالا و آشنا به امور فنی

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز. موقعیت کاری خوب برای افراد خوش بیان - دارای اطلاعات کاری بالا و آشنا به امور فنی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی