آگهی استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی دریا

استخدام راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی دریا

1398-09-13

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی دریا با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده جهت همکاری در تاکسی تلفنی دریا با زنگ خور خوب

شیراز سراج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی