آگهی استخدام پزشک عمومی در کلینیک

استخدام پزشک عمومی در کلینیک

1398-09-10

استخدام پزشک عمومی در کلینیک برای چند ساعت فعالیت در روز. افراد دارای مجوز فعالیت در شهر و آشنا به امور زیبایی تماس بگیرند

استخدام پزشک عمومی در کلینیک برای چند ساعت فعالیت در روز. افراد دارای مجوز فعالیت در شهر و آشنا به امور زیبایی تماس بگیرند

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی