آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-08-23

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با درآمد خوب و بیمه برای افراد منظم - آشنا به ادیت عکس ها و امور بازاریابی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با درآمد خوب و بیمه برای افراد منظم - آشنا به ادیت عکس ها و امور بازاریابی

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی