آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1398-08-21

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای تجربه کاری کافی در این زمینه

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز. موقعیت کاری خوب برای افراد آشنا به امور فنی و دارای تجربه کاری کافی در این زمینه

اهواز پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی