آگهی استخدام پزشک عمومی در کلینیک ایلیا

استخدام پزشک عمومی در کلینیک ایلیا

1398-08-13

استخدام پزشک عمومی در مرکز درمانی جهت رشد گروه خود. افراد دارای تجربه کاری و پروانه فعالیت در شهر در ارتباط باشند

استخدام پزشک عمومی در مرکز درمانی جهت رشد گروه خود. افراد دارای تجربه کاری و پروانه فعالیت در شهر در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی