آگهی استخدام روانشناس در مجموعه درمانی

استخدام روانشناس در مجموعه درمانی

1398-08-05

استخدام روانشناس در مجموعه درمانی برای چند روز فعالیت در روز. افراد خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

استخدام روانشناس در مجموعه درمانی برای چند روز فعالیت در روز. افراد خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی در ارتباط باشند

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی