آگهی استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر

1398-08-04

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود. درآمد خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور تخصصی

استخدام کارمند نصب اینترنت در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود. درآمد خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور تخصصی

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی