آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-07-24

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و موجه متعهد و وقت شناس با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و موجه متعهد و وقت شناس با حقوق وزارت کار

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی