آگهی استخدام شاطر نانوا در منطقه مصباح کرج

استخدام شاطر نانوا در منطقه مصباح کرج

1397-08-19

استخدام شاطر ماهر نانوایی تافتون مسلط به پخت نان قزوینی با آرد سبوسدار همراه با حقوق و مزایای خوب در منطقه مصباح کرج

استخدام شاطر ماهر نانوایی تافتون مسلط به پخت نان قزوینی با آرد سبوسدار همراه با حقوق و مزایای خوب در منطقه مصباح کرج

کرج مصباح

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی