آگهی استخدام منشی در دفتر بیمه پاسارگاد

استخدام منشی در دفتر بیمه پاسارگاد

1398-07-11

استخدام منشی در دفتر بیمه پاسارگاد در شیفت عصر با حقوق مکفی محدوده فرامرز عباسی

استخدام منشی در دفتر بیمه پاسارگاد در شیفت عصر با حقوق مکفی محدوده فرامرز عباسی

مشهد فرامرز عباسی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی