آگهی استخدام منشی در مطب

استخدام منشی در مطب

1398-06-29

استخدام منشی در مطب در دو شیفت کاری با ظاهر مناسب و موجه واقع در خیابان گاز

استخدام منشی در مطب در دو شیفت کاری با ظاهر مناسب و موجه واقع در خیابان گاز

مشهد رسالت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی