آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-06-27

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق وزارت کار و تمام وقت با ظاهر آراسته

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با حقوق وزارت کار و تمام وقت با ظاهر آراسته

تهران حسن آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی