آگهی استخدام منشی در دفتر بیمه

استخدام منشی در دفتر بیمه

1398-06-20

استخدام منشی در دفتر بیمه با ظاهر آراسته به صورت دو شیفت کاری محدوده گلستان کوی سعدی

استخدام منشی در دفتر بیمه با ظاهر آراسته به صورت دو شیفت کاری محدوده گلستان کوی سعدی

اهواز بلوار گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی